PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI od 10. do 14. januara 2011. godine

Tema

Da će kalendarsku 2011.godinu otvoriti skok cena poljoprivrednih porizvoda, nagovestio je već period neposredno posle novogodišnjih praznika (04.01.-06.01.2011.).

Doduše skroman obim prometa ostvaren u tom periodu od 400 tona ne bi predstavljao reprezentativni uzorak za donošenje ovakvog zaključka, da svih 400 tona nije realizovano na tržištu kukuruza, čime su, bar što se ovog artikla tiče, zaključene cene definitivno predstavljale odskočnu dasku za dalja tržišna dešavanja tokom protekle nedelje. Prva ovogodišnja trgovanja kukuruzom startovala su sa cenovnog nivoa, identičnog onom pred kraj prošle godine (19,20 din/kg, bez PDV-a), da bi do 06.01. cena ovog artikla dostigla nivo od 21,00 din/kg, bez PDV-a.

     U skladu sa pomenutim dešavanjima stratovala je praktično prva „stvarno“ radna nedelja u 2011. (10.01.-14.01.2011.). Osnovne tržišne karakteristike navedenog perioda bile su:
    - Relativno velik obim prometa u odnosu na kalendarska očekivanja;
    - Cenovni skok kukuruza;
    - Intenzivirano trgovanje sojom u zrnu:
    - Potpuno odsustvo pšenice u strukturi ukupno ostvarenog prometa, kao posledica očekivanja zakonskog okvira odluke o uvođenju izvozne takse.
    Retko se u našim izveštajima dešavalo kao ove nedelje da u strukturi solidnog nedeljnog obima prometa, učestvuju samo dva artikla. Sa istrgovanih 1.894 tone, kao i na osnovu cenovnih kretanja, kukuruz aposlutna dominira u prometu na Berzi. Kako je već navedeno cena je startovala sa nivoa od 21,00 din/kg, bez PDV-a, sredinom nedelje dostigla je nivo od 22,00 din/kg, bez PDV-a, da bi se ovonedeljno trgovanje zatvorilo ponovo na nivou od 21,00 din/kg, bez PDV-a. Ponderisna nedeljna cena iznosila je 23,10 din/kg, sa PDV-om (21,39 din/kg, bez PDV-a), što je za 11,65 % više nego krajem prošle godine.
    Pored kukuruza trgovano je još jedino sojom i to u količini od 1.025 tona, u cenovnom rasponu od 34,50-35,00 din/kg, bez PDV-a. Kako je kraj protekle godine obeležila cena soje od 35,00 din/kg, može se konstatovati da je cena ovog srtikla ostala nepromenjena, uz kontstaciju o ravnoteži ponude i tražnje za ovim proizvodom.
    Kada je u pitanju ponuda poljoprivrednih proizvoda sa listinga, ista se značajnije aktivirala tek krajem nedelje. Najznačajnije su svakako registrovane ponude na tržištu pšenice. Poslednje prošlogodišnje trgovanje pšenicom završeno je na niovu od 24,50 din/kg, bez PDV-a. Očekivanja o daljem skoku cena manifestovana kroz kotiranu ponudu od 26,50 din/kg, bez PDV-a, za sada se nisu ostvarila. Osnovni uzrok svakako leži u činjenici, da tehnika primene izvozne takse za pšenicu još uvek nije precizno definisana. Kada se ova administrativna barijera bude prevazišla, može se očekivati da će se, nakon novih kalkulacija i tražnja za pšenicom aktivirati, što će po tržišnoj logici i konačno izdefinisati cenu ovog artikla.
    U okviru ove nedelje sa istrgovanih 2.919 tona robe, što je za 19,14 % više nego s’kraja prošle godine, ostvaren je dinarski promet od 82.116.180 dinara, što je opet za 58,75 % više nego pre dve nedelje.