Potrebna veća podrška malim poljoprivrednim proizvođačima

U zaključku sastanka Radne grupe Nacionanog konventa o EU i Ministarstva poljoprivrede ponovljena je molba da se iz repuibličkog budžeta odvoje veća sredstva za male poljoprivredne proizvođače, kao i za veće investicije u poljoprivredu.
Srbija je ostvarila napredak u poglavlju 11 Klastera 5, koji se odnosi na resurse i poljoprivredu, dok je u poglavljima 12 i 13 ostvaren ograničen napredak, zaključeno je na jučerašnjem sastanku Radne grupe Nacionanog konventa o EU i Ministarstva poljoprivrede.
U saopštenu Nacionalnog konventa se navodi da se poglavlje 11 odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, poglavlje 12 na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, a poglavlje 13 na ribarstvo.
 “U poglavlju 11 Srbija je napredovala u ispunjavanju preporuka u odnosu na prethodni izveštaj Evropske komisije. Ocenjeno je kao pozitivno usvajanje okvirnog zakonodavstva o zajedničkoj organizaciji tržišta kao i zaključivanje prvog poziva za IPARD II meru o Diversifikaciji poljoprivrednih gazdinstava i razvoju poslovanja”, navodi se u saopštenju.  Dodaje se da je EK preporučila da Srbija ubrza obradu prijava za mere u okviru IPARD II programa, pre svega da bi izbegla gubitak fondova EU.
Navodi se kako je potrebno da se dostavi IPARD III program za period 2021-2027 i da se nastavi usklađivanje sa pravnim tekovinama EU.  Prenosi se ocena EK da je u poglavlju 12 zabeležen ograničen napredak u sprovođenju preporuka, te da se pred Srbijom u narednom periodu nalaze zadaci usvajanja sveobuhvatne strategije i akcionog plana za usaglašavanje, sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, jačanje napora na održivom upravljanju pesticidima i poboljšanje procene rizika prilikom kontrole uvoza. Evropska komisija konstatuje kako “nema napretka u usvajanju zakonodavstva koje se tiče genetski modifikovanih organizama”. Ocenjeno je da se u poglavlju 13 takođe beleži ograničen napredak i da je u narednom periodu potrebno da bude usvojen akcioni plan koji će obezbediti punu usaglašenost sa zahtevima iz pravnih tekovina EU do dana pristupanja, naročito u pogledu organizacije tržišta, akvakulture, prikupljanja podataka i kontrolnih mera protiv nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova.
U zaključku sastanka Radne grupe i Ministarstva poljoprivrede ponovljena je molba da se iz repuibličkog budžeta odvoje veća sredstva za male poljoprivredne proizvođače, kao i za veće investicije u poljoprivredu. “Negativne posledice ukrajinske krize koje se očekuju naredne godine naročito govore u prilog potrebi da se ojačaju napori za unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje”, piše u zaključku.